26-01-2018
22 januari 2018

Met het nieuwe massadecreet, de zogenaamde Codex-trein, zijn meer dan 200 wijzigingen aangebracht aan de regelgeving rond ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning. Heel wat van de wijzigingen zijn op 30 december 2017 in werking getreden. De komende weken overlopen we de belangrijkste aandachtspunten voor vastgoedprofessionals. Deze week gaan we dieper in op o.a. de gewijzigde regelgeving rond gevelisolatie en de bijstelling van een verkavelingsvergunning.

Gevelisolatie
De Codex-trein heeft de vereiste wijzigingen in de regelgeving aangebracht, opdat er geen belemmeringen meer zouden zijn vanuit ruimtelijk perspectief om gevelisolatie aan te brengen. Zo wordt (naar analogie met de regeling voor zonnepanelen) het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van een woning tot ten hoogste 26 centimeter voortaan beschouwd als niet-strijdig met stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is opgenomen in de verkavelingsvoorschriften of een BPA.
Daarnaast is er bijzondere aandacht voor zonevreemde woningen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) had op 14 april 2015 namelijk geoordeeld dat het aanbrengen van (buiten)isolatie dient te worden beschouwd als een volume-uitbreiding, waardoor gevelisolatie onmogelijk werd voor zonevreemde woningen. Daarom wordt een decretale aanpassing ingeschreven, die aangeeft dat het aanbrengen van gevelisolatie tot ten hoogste 26 centimeter niet wordt beschouwd als het uitbreiden van het bouwvolume. Daardoor wil men het mogelijk maken om ook zonevreemde woningen energetisch op te waarderen via gevelisolatie.

Bijstellen van een verkavelingsvergunning
Een eigenaar van een kavel, die deel uitmaakt van een niet-vervallen verkavelingsvergunning kan gemotiveerd om een bijstelling van de verkavelingsvergunning verzoeken voor het deel dat hij in eigendom heeft. Wanneer dergelijke bijstelling wordt verkregen, dan moet de eigenaar bij een notaris een akte laten verlijden met de wijzigingen die werden aangebracht in de verkaveling van de stukken grond of in de lasten van de verkaveling. Dergelijke verkavelingsakte dient als informatieplicht naar een potentiële koper. Doel ervan is om te vermijden dat een verkavelaar een kavel verkoopt, vooraleer hij de in de verkavelingsvergunning opgelegde lasten en infrastructuurwerken heeft uitgevoerd of een financiële waarborg heeft gesteld.

In de praktijk blijkt dat een dergelijke akte niet altijd wordt opgesteld omwille van de kostprijs en het feit dat dit soms zeer omslachtig is. Daarom is, via de Codex-trein, in de VCRO ingeschreven dat het opstellen van een akte niet langer noodzakelijk is wanneer enkel de voorschriften (voor bijvoorbeeld 1 lot) werden gewijzigd zonder dat dit gevolgen heeft voor de perceelsconfiguratie of de zakelijke rechten. De informatieplicht naar de koper wordt op dit punt gewaarborgd door de informatie die volgt uit het vergunningenregister. Een notariële akte moet echter nog steeds worden opgemaakt in de gevallen waar de bijstelling van de omgevingsvergunning een wijziging van de perceelsconfiguratie, opgelegde lasten of de zakelijke rechten tot gevolg heeft.

Wijzigingen aan de omgevingsvergunning
In bepaalde gebieden in Vlaanderen zijn wijzigingen aan de vegetatie of aan kleine landschapselementen verboden. Het is ook mogelijk dat dergelijke wijzigingen onderworpen zijn aan een natuurvergunning (ook wel vegetatievergunning genoemd). Dat is bijvoorbeeld zo in groen-, park- en bosgebieden, in agrarische gebieden met een ecologische waarde, in beschermde duingebieden en in vogel- en habitatrichtlijngebieden. Deze vegetatievergunning wordt middels de Codex-trein geïntegreerd in de omgevingsvergunning, net als de socio-economische vergunning via het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. De datum van de integratie van de vegetatievergunning in de omgevingsvergunning is nog niet bekend. De Vlaamse regering dient deze datum nog nader te bepalen.

Volgende week gaan we dieper in op  o.a. de gewijzigde regelgeving rond landschappelijk waardevol agrarisch gebied, reservatiestroken, de verlenging van de vervaltermijn omgevingsvergunning en de overgang van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen.

Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (BS 20 12 2017)