16-10-2018

Huis kopen per e-mail voortaan mogelijk

15 oktober 2018

Een e-mail levert voortaan voldoende bewijs voor de aankoop van een huis. De wetswijziging die hiervoor nodig was, verscheen vorige week in het Belgisch Staatsblad en zal op 20 oktober in werking treden. De wijziging is er gekomen op expliciete vraag van CIB Vlaanderen en veegt een eerder arrest van het Antwerpse Hof van Beroep definitief van tafel.

Dat Hof oordeelde immers eind 2016 dat men e-mails zelfs niet zou mogen gebruiken als een begin van bewijs door geschrift omtrent het bestaan van een akkoord tussen de partijen over prijs en goed. Dat arrest ging in tegen de gangbare praktijk bij de vastgoedmakelaars en een eerder arrest van het Gentse Hof van Beroep. Daarin werd geoordeeld dat een sms wél een begin van schriftelijk bewijs is van een akkoord over de prijs. Toen CIB Vlaanderen het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep in de media onder de aandacht bracht en de bevoegde federale ministers vroeg om één en ander via een wetgevend initiatief te remediëren bleven de reacties niet uit. Minister van Digitale Media Alexander De Croo (Open VLD) beloofde prompt de wetgeving te zullen aanpassen.

In het Belgisch Staatsblad van 10 oktober verscheen de Wet van 20 september 2018  tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg’ (inwerkingtreding op 20 oktober). Deze wet heeft de bestaande obstakels weggenomen, zodat verkoopovereenkomsten voor vastgoed elektronisch kunnen gesloten worden.

Wat houdt de nieuwe regeling nu juist in?
Eigenlijk heeft de wetgever het principe omgedraaid. Daar waar voorheen een overeenkomst via digitale weg nooit mogelijk was, is dat nu altijd het geval. Behalve – en daar zit een cruciaal aandachtspunt – wanneer er praktische belemmeringen zijn om bepaalde vormvereisten te realiseren. De rechtbank behoudt daardoor een zekere appreciatiemarge. Zo kan de rechter alsnog kan oordelen dat in een bepaalde zaak bijvoorbeeld e-mails toch niet als bewijs kunnen gelden.

Vormvereisten
De opgelegde vormvereisten zijn: 

  • Schriftelijk

De overeenkomst moet schriftelijk opgesteld zijn. Met een mail is aan die voorwaarde voldaan. 

  • Handtekening

De e-mail moet voorzien zijn van een elektronische handtekening. Alle soorten elektronische handtekeningen kunnen: een handgeschreven gescande handtekening, biometrische handtekening via stemherkenning, irisherkenning, herkenning van vingerafdrukken) of elektronische handtekening. 

  • Contractant

Om fraude tegen te gaan, moeten er de nodige garanties zijn dat de mail effectief uitgaat van wie zich in de overeenkomst verbindt.

(Bron: Wet van 20 september 2018  tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg’)