19-10-2018

Vlaams woninghuurdecreet goedgekeurd in commissie Wonen

16 oktober 2018

Vorige week woensdag werd het Vlaams woninghuurdecreet gestemd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Dankzij de goedkeuring kan het nu plenair worden behandeld, waarna de finale tekst in het Staatsblad kan verschijnen. Met het decreet zelf zit men dus op schema om de nieuwe regelgeving op 1 januari 2019 in werking te laten treden. De drie meerderheidspartijen (N-VA, Open VLD en CD&V) dienden wel nog enkele amendementen in.

Globaal hebben de amendementen een zeer beperkte impact op de tekst. Het gaat voornamelijk om enkele details die worden bijgeschaafd, zonder dat er aan de grote lijnen wordt geraakt. Toch kunnen sommige puntjes nuttig zijn om in het achterhoofd te houden:

°Wanneer het rijksregisternummer van de huurder in de huurovereenkomst is opgenomen, zal men niet langer de geboorteplaats en de geboortedatum moeten vermelden. Heeft de huurder geen rijksregisternummer, dan zal dat wel nog steeds verplicht zijn.

°Zowel bij de opzeg door de verhuurder voor eigen gebruik als bij de opzeg voor renovatiewerken wordt verduidelijkt dat de daaraan gekoppelde termijnen (om de woning te betrekken of de renovatiewerken aan te vatten) beginnen te lopen op het ogenblik van het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de latere teruggave van het goed door de huurder. Met de toevoeging van dat laatste wordt vermeden dat de verhuurder er het slachtoffer van zou worden indien de huurder doelbewust weigert het pand te verlaten, waardoor de verhuurder niet tijdig het opzeggingsmotief kan realiseren en een vergoeding van 18 maanden huur verschuldigd zou zijn. Doordat nu in dat scenario de datum van de effectieve teruggave van het goed door de huurder telt, wordt dit uitgesloten.

°Bij de verplichte brandverzekering wordt niet langer verwezen naar de mogelijkheid van het werken met een clausule van afstand van verhaal. Contractueel blijft het mogelijk om hiervoor te opteren maar de meerderheidspartijen willen deze piste niet promoten. Dit met name omdat de techniek van de clausule van afstand van regres of verhaal niet zonder kritiek is. De meerderheidspartijen stellen immers dat de huurder niet even goed verzekerd is via een afstand van verhaal dan in het scenario waarbij hij zelf een verzekering neemt.

°Bij de overdracht (verkoop) van de huurwoning wordt verduidelijkt dat de nieuwe eigenaar in de rechten en plichten treedt op de datum van het verlijden van de authentieke akte, behalve er geopteerd werd voor een uitgestelde eigendomsoverdracht.

°Om op rechtsgeldige en ontvankelijke wijze een vordering te kunnen instellen bij de vrederechter zal men krachtens het Vlaams Woninghuurdecreet ook moeten beschikken over een attest van gezinssamenstelling, dat bij de gemeente kan worden aangevraagd. Zodoende heeft de vrederechter er van in den beginne zicht op of er kinderen wonen in het huurhuis, waarmee desgevallend tijdens het geschil rekening kan worden gehouden. Dit amendement kwam er op advies van de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, die vooral hoopt dat gezinnen met kinderen hierdoor minder snel uit huis zullen worden gezet.

°De definitie van ‘student’ wordt op een aantal vlakken aangepast, zodat bijvoorbeeld ook de gevallen waarbij de ouders de huurovereenkomst afsluiten voor een kot onderworpen zullen zijn aan de specifieke regels inzake studenten(ver)huur die vervat zitten in het Vlaams Woninghuurdecreet.

°Een student-huurder zal niet verplicht kunnen worden om vroeger dan drie maanden voor het ingaan van de huurovereenkomst de huurwaarborg samen te stellen. Voor de goedkeuring van een amendement lag deze tijdsgrens op twee maanden. Het fenomeen waarbij een student zes maanden of meer op voorhand de waarborg moet betalen, zal in de toekomst echter sowieso onmogelijk worden.